Redovni 10 - satni program

Redovni 10 - satni program provodi se u sva tri objekta, za djecu jasličke dobi (1 do 3 godine) i djecu vrtićke dobi (3 godine do polaska u školu).
Naša vizija kurikuluma vrtića
 - za dijete:  • sigurnost svakog djeteta • samopouzdanje i samopoštovanje djeteta • sposobnost razumijevanja vlastitih potreba (tjelesnih, emocionalnih, spoznajnih, socijalnih, komunikacijskih i sl.) • sposobnost razumijevanja i uvažavanja potreba drugih • uspostavljanje kvalitetnih odnosa s drugom djecom i odraslima (sudjelovanje, pregovaranje, rješavanje sukoba, razumijevanje i poštivanje različitosti među ljudima) • istraživanje i razvijanje kompetencija o samostalnost u obavljanju aktivnosti (samostalnost djetetova djelovanja, mišljenja i odlučivanja) o usvajanje i praktična uporaba pojmova i predodžaba kojima dijete razumije i objašnjava sebe, svoje ponašanje i izbore o stjecanje i razvoj vještina učenja (povezivanja sadržaja, logičkoga mišljenja, argumentiranja, zaključivanja i rješavanja problema) o osiguravanje kvalitetne prilagodbu trenutačnom okruženju i kvalitetno osposobljavanje za izazove koji očekuju  dijete (primjerice, polazak u školu) - mogućnost prilagodbe novim, promjenjivim okolnostima • sposobnost odgovornoga ponašanja u okružju (prirodnom i materijalnom) • življenje i učenje prava djeteta • dobrobit i radost svakog djeteta  
- za roditelje: • podrška obitelji u području kvalitetne afirmativne roditeljske uloge • usklađeno međusobno partnersko djelovanje vrtić – obitelj
• zadovoljstvo roditelja 
- za prostorno, materijalno i vremensko okruženje: • organizacija prostora koji je funkcionalan, siguran, usmjeren na promoviranje susreta, komunikaciju i interakciju; omogućava distanciranje djeteta iz grupnih zbivanja i  pravo na privatnost • bogata ponuda  raznovrsnih, razvojno primjerenih  i stalno dostupnih materijala koji potiču aktivnu  konstrukciju znanja • održavanje estetike • fleksibilan dnevni ritam koji se temelji na prepoznavanju i uvažavanju djetetovih potreba  • okruženje koje zrcali zaposlene i njihovu sliku o djetetu 
- za ozračje: • model usklađenog življenja koji poštuje prava djeteta u skladu s humanim vrijednostima koje razvijaju kompetencije djeteta i sve oblike učenja • osnaživanje zaštitnih mehanizama i umanjivanje rizičnih čimbenika • prihvaćanje, njegovanje i razvijanje vrijednosti obitelji, zajednice i društva 
- za stručni tim i odgojitelje:  • osnaživanje osobnih i profesionalnih kompetencija za primjereno i funkcionalno djelovanje u odnosu sa suradnicima, djetetom i obiteljima • razvijanju što kvalitetnijeg vrtića / odgojno-obrazovnog procesa • razvijanje osobne odgovornosti za cjelovito djelovanje na dijete u svim interakcijama;  • razvijanje odgovornosti u osobnom i timskom radu • razvijanje refleksivne prakse • proklamiranje humanih vrijednosti 
 - za ostale zaposlenike: • razvijanje odgovornosti u osobnom i timskom radu u odnosu na radnu ulogu / poslove, na dobrobit djeteta, na cjelokupno ozračje vrtića 
 
Načela kurikuluma
 Načela su navedena prema načelima Nacionalnog kurikuluma te ih slijedimo prema razini kvalitete koju ustanova ima i cilju kojem teži.

1.
Fleksibilnost odgojno-obrazovnog procesa

Uvažavajući ovo načelo osigurava se poštovanje prava svakog pojedinca na zadovoljavanje specifičnih potreba, osobnih ritmova i individualno različitih strategija učenja. Težeći tom cilju posebno se naglašava fleksibilnost stručnih djelatnika u pristupu djetetu i podržavanju inicijative i autonomije svakog djeteta.
Fleksibilnost treba biti čitljiva u pripremi i provođenju aktivnosti s djecom, trajanju same aktivnosti, kako bi svako dijete moglo zadovoljiti svoje razvojne potrebe sukladno svom interesu i razvojnim mogućnostima.Visoku razinu fleksibilnosti potrebno je ostvariti i u vremenskoj dimenziji organizacije procesa (doručak, ručak, užina, dnevni odmor) kako bi pridonijeli razini kvalitete zadovoljavanja djetetovih primarnih i razvojnih  potreba.
 
2.
Partnerstvo vrtića s roditeljima i širom zajednicom

Roditelji su nezaobilazni partneri u stvaranju cjelovitog razumijevanja i znanja odraslih o djeci. Njihovo sudjelovanje u procesu znatno pridonosi kvaliteti istog te je nagasak u djelovanju svih djelatnika da šalju poruku prihvaćanja, uvažavanja i dobrodošlice. Vrtić će kontinuirano raditi na jačanju roditeljskih kompetencija putem:
 

  • Savjetovališta za roditelje (stručni suradnici)
  • Individualne konzultacije s roditeljima
  • Raznovrsni oblici roditeljskih sastanaka, u cilju promicanja postignuća u praksi, uvida u odgojno –obrazovni proces te suradničkog učenje djece i odraslih.
  • Uključivanje roditelja u cilju podizanja njegovih roditeljskih kompetencija, djetetova učenja i razvoja i razvoja ustanove.

Vrtić će u svim prilikama jačati senzibilitet lokalne zajednice za potrebe djece i roditelja, te će  svojim djelovanjem promovirati važnost zajedništva i suradnje u poticanju djetetova razvoja.
 
3.
Osiguravanje kontinuiteta u odgoju i obrazovanju

Slijedeći Nacionalni kurikulum Vrtić će raditi na jačanju svih parametara koji pridonose kontinuitetu u odgoju i obrazovanju:
 

  • Unaprjeđivanje uvjeta za kvalitetan odgojno-obrazovni kontinuitet koji omogućava svim djelatnicima u ustanovi za rani i predškolski odgoj da podižu razinu svoje osobne i profesionalne kompetencije (cjeloživotno učenje). Osiguravanje raznovrsnih oblika stručnog usvršavanja u ustanovi osobito kroz aktivno sudjelovanje svih stručnih djelatnika u istraživanju i raspravi o vlastitioj praksi. Poticanje na usavršavanje, razmjenu iskustava izvan ustanove, osobito u organizaciji MZOS i AZOO.
  • Suradnja vrtića i škole - podrazumijeva zajedničko djelovanje svih sudionika, koje je usmjereno na dijete i njegovu dobrobit, vodeći računa ponajprije o psihofizičkim osobinama djece, njihovim potrebama i mogućnostima, a u cilju cjelovitog razvoja, odgoja i obrazovanja djece

4. Otvorenost za kontinuirano učenje i spremnost na unaprjeđivanje prakse

Kontinuirano istraživanje vlastite prakse dugogodišnje je iskustvo koje jačaju svi stručni djelatnici vrtića. Svojim istraživanjem svaki djelatnik pridonosi vlastitom razvoju i razvoju zajednice - Vrtića. Zajedničke rasprave, razmjene iskustava, prikazi prakse, analize itd. konstanta su u suradničkom učenju odraslih što se reflektira na kvalitetu procesa i učenja djece. Cilj zajedničkog istraživanja je podići razinu profesionalnih kompetencija djelatnika i stvaranje kvalitetnih preduvjeta za djetetov razvoj u okruženju koje ima obrazovni potencijal i potiče suradničko ozračje. Vrtić naglašava zajedničko istraživanje prakse, refleksije, radionice, interaktivna predavanja, iskustvene radionice, debate, prikaze iskustava sa raznovrsnih edukacija i seminara, Odgojiteljska vijeća ...
 


© 2022 Vrtić Tatjane Marinić. Sva prava pridržana.